Monte Grisa 1 (Faith on concrete)
16th Agosto 2016